Rada školy

2018/2019

Zloženie členov rady školy

Bola ustanovená podľa §2 a 33 a zákona č. 29/1984  Zb. v znení neskorších predpisov.

Predseda - zástupca pedagog. zamestnancov ZŠ:     Ing. Denisa Mlynárová

Zástupca pedag. zam.  MŠ:  Bc. Mariana Lizancová

Zástupca nepedagog. zamestnancov:    Anna Hrušovská

Zástupca rodičov ZŠ:                          Mgr. Ján Blisca

                                                            Ing. Mária Kandríková

                                                             Bc. Dana Zábojníková

Zástupca rodičov MŠ:                         Nicola Užáková

Delegovaný zástupca  OcÚ :             Ing. Jozef Štofko

                                                                 Lucia Tarajčáková

                                                                Anna Tomaškovičová

                                                            Ing. Ľubomír Belej         

 

 

Plán rady školy

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS ŠR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

September:

 1. Kontrola uznesenia
 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy – oboznámenie a schválenie
 3. Koncepčný zámer školy – oboznámenie a schválenie
 4. Školský vzdelávací program a učebné osnovy – oboznámenie a schválenie
 5. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského roka
 6. Krúžková činnosť školy
 7. Rôzne, diskusia
 8. Uznesenia

Január:

 1. Kontrola uznesenia
 2. Návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok
 3. Návrh počtu prijímaných detí
 4. Rôzne, diskusia
 5. Hodnotenie projektov
 6. Uznesenia, prerokovanie aktuálnych problémov

Máj:

 1. Kontrola uznesenia
 2. Správa o výsledkoch hospodárenia
 3. Organizačné zabezpečenie prázdninovej činnosti
 4. Rôzne, diskusia – hodnotenie aktivít organizovaných pre rodičovskú verejnosť, aktuálne problémy školy
 5. Uznesenia

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Levočská 53, 053 01 Harichovce
  Staničná 20 053 01 Harichovce
 • +421 904 704 992

Fotogaléria