Naša materská škola

PROFIL ŠKOLY

Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Harichovce so sídlom na ulici Staničnej 20. Poskytuje celodennú a poldennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. Má kapacitu dvoch tried s počtom 45 detí.

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6:30 - 16:15 hod. Prevádzka je prerokovaná s rodičmi na prvom rodičovskom združení, radou školy a odsúhlasuje ju zriaďovateľ - obecný úrad Harichovce.

Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka, alebo pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia i v priebehu školského roka.

Naša materská škola je zameraná na výchovu detí a rodičov k zdravému životnému štýlu, čo je realizované v dvoch rovinách: športovo - pohybovej a výchovou cielenou na rozvíjanie  environmentálneho cítenia detí. Škola ponúka možnosť rozvíjania špeciálnych pohybových zručností a schopností ako napr.: plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, kĺzanie a sánkovanie. MŠ rozvinula spoluprácu s CVČ OLYMP Levoča zameranú na predprimárnu plaveckú prípravu a lyžiarskou škôlkou v Ski centre Levočská dolina.

 

PRIESTORY MATERSKEJ ŠKOLY

Objekt materskej školy tvorí školský areál, ktorý pozostáva z budovy a školského dvora. Škola k svojej činnosti využíva jednopodlažnú budovu s dvomi triedami - herňami a spálňami, kanceláriou zástupkyne školy pre MŠ, šatňou zamestnancov,skladom učebných pomôcok, výdajňou stravy, sociálnym zariadením a šatňou pre deti. Materská škola má samostatnú jedáleň kde sa stravovujú všetky deti. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 4 pedagogickí  a 1 prevádzkový zamestnanec.

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada plná zelene, ktorá má výborné podmienky na realizáciu pohybových, či pohybovo-relaxačných činností, na osvojenie si nových pohybových zručnosti formou sezónnych aktivít. Poloha školy má dobré podmienky na realizáciu športových a environmentálnych aktivít počas pobytu vonku v priebehu všetkých ročných období napr. basketbal, prehadzovanú, futbal, skoky na trampolínach, chôdza na choduliach a iné. Ponúka možnosť rozvíjania špeciálnych pohybových zručností a schopností ako napr.: plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, kĺzanie a sánkovanie.

 

 

 

V našej škôlke deti získajú:

  • nové vedomosti, zručnosti a pohybové návyky,
  • zúčastnia sa rôznych športových aktivít a výletov,
  • zažijú množstvo zážitkov a zábavy,
  • obohatia svoj kultúrny život,
  • nájdu si množstvo priateľov,
  • ale hlavne tu nájdu svoj druhý domov...

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Levočská 53, 053 01 Harichovce
    Staničná 20 053 01 Harichovce
  • +421 904 704 992

Fotogaléria